Éves Beszámoló

ÉVES BESZÁMOLÓ

A gazdálkodó működéséről vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, magyar nyelven.
A beszámolónak megbízható és valós képet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.
Amennyiben a törvény előírásainak megfelelő számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható valós összképnek a megjelenítéséhez, akkor a Kiegészítő Mellékletben további információt kell adni.

A beszámoló formája függ

• az éves N° árbevétel nagyságától
• a mérleg főösszegétől
• a foglalkoztatottak létszámától és mindezek határértékeitől.

A beszámoló fajtái

• éves beszámoló: köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, kivéve, ha az egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltételei adottak.
• egyszerűsített éves beszámoló: készítheti a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő évben a mérleg fordulónapján a következő mutatóértékekből bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket:
o a vállalkozói tevékenységéből származó éves N° árbevétele a 1 milliárd Ft-ot
o a mérleg főösszege a 500 MFt-ot
o a tárgyévben foglalkoztatottak átlagos létszáma az 50 főt
• konszolidált vagy összevont éves beszámoló: köteles készíteni az a vállalkozó, akinek 1 vagy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül
• egyszeres könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített beszámoló: készíthető, ha a vállalkozási tevékenységéből származó éves N° árbevétele két egymást követő évben nem haladja meg az 50 MFt-ot, és a hatályba lépésekor is egyszerűsített beszámolót készít.

Az éves beszámoló részei

• mérleg: a vállalkozás vagyoni helyzetét bemutató számviteli okmány, amely adott időpontra vonatkozik és pénzértékben összesítve tartalmazza az eszközöket és a forrásadatokat
• eredmény-kimutatás: olyan számviteli okmány, amely egy adott időszakra vonatkozóan, a számviteli törvény által előírt szerkezetben, összevontan, és értékben tartalmazza a gazdálkodó bevételeit és ráfordításait, valamint a vállalkozónál maradó adózott, és mérleg szerinti eredményt
• kiegészítő melléklet: azokat az adatokat kel szerepeltetni, amelyek a vállalkozó vagyoni helyzetének, működési eredményének megbízható és valós, a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára a mérleg, és az eredmény-kimutatásban szereplő adatokon túlmenően szükségesek
• üzleti jelentés: az éves beszámolóval egyidejűleg el kell készíteni, de nem tartozik a beszámolóhoz. Az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő képet adjon.